Plánování regionálního rozvoje

Mikroregion Tanvaldsko získal dotaci na projekt s názvem Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Projekt je realizován od 1. 3. 2018 a je na 24 měsíců. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376.

Hlavním cílem projektu je zpracování Programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko, tedy plánu, podle kterého se bude v následujícím období mikroregion rozvíjet, a to ve všech klíčových oblastech (cestovní ruch, kultura, sport, sociální služby, životní prostředí, apod.)  Dílčím cílem projektu je zpracování programů rozvoje všech zapojených obcí z mikroregionu. Právě koncepční propojení požadavků a potřeb jednotlivých obcí s aktivitami mikroregionu přinese v území realizaci promyšlených a smysluplných projektů. Výstupem projektu tedy bude souhrn rozvojových kroků, opatření a aktivit, které budou následně v jednotlivých obcích a v mikroregionu jako celku uváděny v život.

Vlastní zpracování rozvojových programů zajistí odborní partneři Mikroregionu Tanvaldsko. Aby plánování rozvoje obcí a mikroregionu mělo smysl a jeho výstupy podporu obyvatel je nezbytné, aby se do projektu zapojili všichni, kdo mají k tématu rozvoje co říci, tedy zástupci obcí (starostové, zastupitelé) a široká veřejnost, a to jak odborná (podnikatelé, představitelé a dalších neziskových organizací), tak i laická. Zejména názory obyvatel na situaci v obcích a jejich představy o rozvoji, požadavky či potřeby, jsou pro zpracování programu zásadní a velmi cenné.

Zpracování projektu proto počítá se zapojením široké veřejnosti dvěma způsoby:

a) dotazníkové šetření v obcích (proběhne na jaře 2018)

b) veřejná setkání s obyvateli obcí (budou probíhat postupně, obyvatelé budou včas informováni v místě obvyklým způsobem).

Součinnost starostů obcí bude spočívat především v předání či zapůjčení podkladů pro zpracování, v diskusi se zpracovateli, v participaci na organizaci a účasti na setkáních s obyvateli obcí k tématu rozvoje a v konzultaci zpracovaných podkladů k rozvojovým programům. Starostové obcí budou dále spoluvytvářet rozvojovou koncepci celého mikroregionu s ohledem na společné zájmy členských obcí a jejich obyvatel.

 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode