Strategie rozvoje cestovního ruchu

Mikroregion Tanvaldsko získal dotaci na projekt s názvem Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko. Projekt je realizován od 1. 5. 2020 a je na 24 měsíců. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014589.

Projekt je zaměřen na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko. Do projektu bude zapojeno všech 12 obcí mikroregionu i samotný DSO. Výstupem projektu bude strategický rozvojový dokument pro oblast cestovního ruchu v mikroregionu zpracovaný na bázi spolupráce obcí a dalších relevantních aktérů v území za účelem efektivně využít a ekonomizovat turistický potenciál lokality a významným způsobem tak napomoci komplexnímu udržitelnému rozvoji řešeného území.

Cílem projektu je vytvoření koncepčního systému rozvoje turismu v řešeném území metodou bottom-up zpracováním Strategie rozvoje cestovního ruchu
mikroregionu Tanvaldsko na návrhové období 7 let. Zpracování Strategie předpokládá zapojení všech relevantních územních partnerů v oblasti cestovního ruchu.

V rámci zpracování projektu bude realizována jediná klíčová aktivita, a to: Zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu
 
V rámci klíčové aktivity bude probíhat kompletní zpracování strategického dokumentu (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko, dále „Strategie“), tj. budou realizovány všechny dílčí kroky dle Metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj - NOK „Typologie strategických a prováděcích dokumentů“. Dokument se bude skládat z částí: (i) analytické, (ii) strategické, (iii) implementační.
 
(i) Analytická část „Strategie“
 
Výstupy analytické části:
 • databáze primárních a sekundárních dat
 • zpracovaná analytická část Strategie (dílčí část komplexního dokumentu)
 
V rámci zpracování analytické části Strategie proběhne:
 • sběr a zpracování sekundárních dat (dat z administrativních zdrojů – ČSÚ, resortní statistiky, zdroje územních samospráv)
 • sběr a zpracován primárních dat o území a územních souvislostech s vazbou na cestovní ruch:
- vlastní zpracovatelské šetření realizované členy odborného realizačního týmu formou místních šetření v obcích mikroregionu z důvodu komparace sekundárních dat a rozpoznaných reálií v obcích
- dotazování (řízené rozhovory s volenými zástupci municipalit)
- dotazování (veřejnost – účastníci cestovního ruchu, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, vč. provozovatelů atraktivit v cestovním ruchu) – realizace anket (webové rozhraní), řízené rozhovory (vedené osobně členy odborného realizačního týmu), dotazníkové šetření (tištěná forma – distribuce bude zajištěna prostřednictvím obcí a DSO do zařízení atraktivit a služeb cestovního ruchu, kde se do šetření budou zapojovat cílové skupiny z řad veřejnosti – účastníci cestovního ruchu – do realizace dotazníkových šetření bude tedy zapojena odborná veřejnost z řad poskytovatelů služeb cestovního ruchu a provozovatelů atraktivit, tato cílová skupina bude motivována potenciální budoucí rozvojovou a ekonomickou výhodností spolupráce a společné realizace Strategie v oblasti cestovního ruchu)
 •  zpracování, vyhodnocení a interpretace primárních a sekundárních dat
 
(ii) Strategická (návrhová) část „Strategie“
 
Výstupy strategické části
 • strategická východiska – východiska pro návrhovou část (dílčí část komplexního dokumentu)
 • zpracování návrhové části Strategie (dílčí část komplexního dokumentu) v úrovních:
- strategické cíle (dlouhodobé plánování)
- opatření, aktivity (taktické, střednědobé plánování)
 
Postup realizace strategické části:
 • zpracování strategických východisek (analytické shrnutí v kontextu všech relevantních výstupů analytické části, formulování klíčových rozvojových témat v rozvoji cestovního ruchu řešeného území
 • formulování a specifikace strategických cílů rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Tanvaldsko (ve vazbě na východiska pro návrhovou část)
 • identifikace a specifikace opatření, tj. souhrnných programových kroků vedoucích k realizaci strategických cílů
 • identifikace aktivit, tj. souhrnných projektových kroků vedoucích k naplňování formulovaných opatření
 • specifikace aktivit – popis aktivit - časových, personálních a finančních předpokladů realizace,
 • logické uspořádání aktivit a stanovení jejich posloupnosti
 • diskuse návrhové části v území s cílovými skupinami a její vyhodnocení a zapracování do návrhové části
 
(iii) Implementační část „Strategie“
 
Výstupy implementační části
 • zpracování operativního (akčního) plánu na první období realizace Strategie (dílčí část komplexního dokumentu)
 • navržení organizačně procesního modelu zajištění realizace Strategie (dílčí část komplexního dokumentu)
 • zpracování postupu hodnocení realizace Strategie a její aktualizace (dílčí část komplexního dokumentu)
 
Postup realizace implementační části:
 • identifikace projektů pro realizaci v prvním období realizace Strategie
 • stanovení postupu realizace projektů se specifikací časových, finančních a personálních dispozic
 • specifikace organizačně procesní zabezpečení
 • zpracování postupu a časového plánu hodnocení plnění Strategie
 • zpracování postupu aktualizace Strategie s ohledem na výsledky hodnocení plnění Strategie

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode