Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Mikroregion Tanvaldsko získal dotaci na projekt s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko. Projekt je realizován od 1. 3. 2020 a je na 24 měsíců. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111.

Při realizaci projektu bude zpracován SPRSS na území Mikroregionu Tanvaldsko na období 2022 - 2024, zpracován bude metodou komunitního plánování se zapojením poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb. V první fázi realizace projektu bude zpracována analýza současného stavu sociálních služeb. Ve druhé fázi bude navrhnuto optimální nastavení systému sociálních služeb, který je vzhledem k sociálním podmínkám daného území nezbytný pro další udržitelný rozvoj.

Cílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko. Zpracovaný SPRSS přinese koncepční a systémové zajištění rozvoje v sociální oblasti v řešeném území a zavede tak v regionu zcela nové prvky (monitorování potřeb, preventivní opatření, koordinace poskytování informací v území, návaznost nabídky služeb na poptávku, zajištění dostatečných kapacit), které umožní efektivně řídit  poskytování sociálních služeb v návaznosti na identifikované potřeby území. SPRSS bude zpracován ve struktuře:

 1. obecná část (význam, účel, předpoklady úspěšnosti plánování sociálních služeb, legislativní, metodická, teoretická východiska zpracování SPRSS pro území Mikroregionu Tanvaldsko,
 2. územní vymezení SPRSS, základní charakteristika území, relevantní územní vazby, regionální souvislosti;
 3. analýza sociální oblasti v řešeném území;
 4. specifikace východisek pro návrhovou část SPRSS;
 5. zpracování návrhové části SPRSS;
 6. návrh implementace SPRSS. SPRSS bude obsahovat náležitosti dle § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb., z hlediska kvality bude splňovat kritéria Ministerstva práce a sociálních věcí.

Bude zpracován 1 SPRSS na období 3 let (stanovené období je v souladu s § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb.)

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

 • Zajištění a koordinace procesu plánování - zajištění postupů zpracování (metodická koordinace), organizačního zajištění (role a kompetence jednotlivých klíčových aktérů), koordinace procesu zpracování (informování, komunikace, řízení).
 • Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS - sběr primárních a sekundárních dat s následným vyhodnocením v dílčích analýzách - analýza potřeb v sociální oblasti, analýza nabídky sociálních služeb, demografická a související socioekonomická analýza, analýza financování sociálních služeb na úrovni obcí a mikroregionu s následným komplexním vyhodnocení sociální situace v území a identifikace hlavních východisek pro návrhovou část SPRSS.
 • Zpracování SPRSS, resp. návrhové části SPRSS ve vazbě na výstupy předchozí analytické části a na základě širšího projednání s klíčovými aktéry v území (poskytovatelé, uživatelé, zadavatelé, zřizovatelé) a navržení systému monitoringu a evaluace vzhledem k nastaveným cílům a parametrům SPRSS.
 • Informování a zapojování účastníků procesu plánování - vytvoření udržitelné komunikační platformy pro zajištění kontinuální informovanosti aktérů v území a zpětných vazeb z území (webové stránky, informační materiály, tematické a územní workshopy, mediální prezentace).
 • Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem- zajištění územních přesahů plánování rozvoje sociálních služeb, koordinace s krajským plánem sociálních služeb, akceptace oborově tematických přesahů zejména v oblasti školství a zdravotnictví v obcích řešeného území a koordinace obcí a dalších územních aktérů v navrhovaném systému rozvoje sociálních služeb.

 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode