Program rozvoje mikroregionu

02/2020 Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Po projednání Programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko (primárně zaměřeno na návrhovou část) s členy mikroregionu byl dokončen PRMT v celé své struktuře včetně implementační části.
 
 

11/2019 Návrhová část programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Byl dopracován komplexní návrh návrhové části (cíle, opatření, aktivity) se zaměřením na specifikaci úrovně opatření a aktivit. Tato specifikace navazuje a rozpracovává již stanovenou vizi a programové cíle. V rámci dalších kroků budou probíhat komunitní projednání s členy Mikroregionu Tanvadsko s cílem upřesnit a finalizovat závěrečnou podobu návrhové části. Dále bude dopracována implementační část.
 
 

08/2019 Příprava návrhové části programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Byl dopracován návrh prvních kapitol návrhové části programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Jedná se o specifikaci východisek pro návrhovou část, stanovení dlouhodobé rozvojové vize mikroregionu a její vysvětlení, identifikaci rozvojových oblastí ke společnému řešení mikroregionem (oblasti, které přesahují možnosti jednontlivých obcí nebo jsou z hlediska individuálních municipálních řešení méně efektivní) a návrh a vysvětlení programových cílů.

 

Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko - východiska pro návrhovou část

Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko - dlouhodobá vize, programové cíle

 
 

05/2019 Komplexní SWOT analýza Mikroregionu Tanvaldsko

K 31.5.2019 bylo ukončeno komunitní projednávání analytických částí programů rozvoje jednotlivých obcí Mikroregionu Tanvaldsko i projednávání analytických výstupů pro program rozvoje celého mikroregionu. Výsledná komplexní SWOT analýza s vyznačenými prioritními výroky je k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Komplexní SWOT analýza Mikroregionu Tanvaldsko

 
 

02/2019 Dílčí SWOT k projednání v území

Na základě komparace analytických částí jednotlivých obcí Mikroregionu Tanvaldsko a jejich souhrnných výstupů v rámci dílčích SWOT analýz byly specifikovány dílčí SWOT analýzy i pro celý Mikroregion Tanvaldsko. Tyto dílčí analýzy budou následně předmětem projednávání s představiteli mikroreginu i s veřejností v rámci komunitních projednávání programů rozvoje jednotlivých obcí.
 
Aktuální analytický výstupy jsou následující:
 

GEOGRAFICKÁ POLOHA A ÚZEMÍ

Silné stránky                                                                                      Slabé stránky

 • výhodná časová dostupnost sídelní aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou
 • horské prostředí s vysokou kvalitou životního prostředí
 • historický odkaz tradice zimních sportů
 • socioekonomická perifernost regionu
 • ekonomická náročnost rozvojových aktivit vzhledem k hornatému profilu území
 • existence přírodních bariér rozvoje území (zejména vodní toky Kamenice a Černá Desná)
 • problematická realizace rozvojových aktivit vzhledem ke zvýšené ochraně životního prostředí podstatné části území regionu
 • finanční a provozní náročnost zimní údržby obcí regionu

 

 • posílení kvality obytné funkce obcí v regionu z hlediska atraktivity pro současné a nové obyvatelstvo
 • ztráta zájmu turistů o region
 • fyzická kapacita území

Příležitosti                                                                                               Ohrožení

 

OBYVATELSTVO

Silné stránky                                                                                      Slabé stránky

 

 • klesající vývoj počtu obyvatel
 • dlouhodobě záporné saldo přírůstku obyvatel (přirozeného i migračního)
 • stárnutí obyvatelstva, výrazný nárůst podílu obyvatel nad 65 let
 • výrazně horší vzdělanostní struktura (ve srovnání s Libereckým krajem)
 • posílení obytné funkce obcí regionu
 • stabilizace počtu obyvatel a zkvalitnění demografické struktury stěhováním nových obyvatel do regionu
 • pokračující nepříznivý demografický vývoj stárnutí obyvatelstva

Příležitosti                                                                                               Ohrožení

 

HOSPODÁŘSTVÍ

Silné stránky                                                                                      Slabé stránky

 • vnitřní mobilita (vyjížďka) ekonomicky aktivního obyvatelstva
 • vyjížďka za hranice mikroregionu do středisek vyššího řádu
 • rozvinuté živnostenské podnikání s diverzifikovanou oborovou strukturou
 • dobrá výkonnost ekonomických subjektů (z hlediska vykazované aktivity) - více než 50% ekonomických subjektů
 • pozitivní vývoj míry nezaměstnanosti v závislosti na vývoji ekonomiky
 • dlouhodobě srovnatelný vývoj míry nezaměstnanosti u mužů a žen
 • nedostatek pracovních příležitostí v regionu
 • vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti v mikroregionálních centrech
 • vysoká citlivost pracovního trhu na negativní ekonomické výkyvy s ohledem na nízkou vzdělanost produktivního obyvatelstva
 • nízký podíl podnikatelských subjektů vytvářejících stabilní pracovní místa
 • rozvoj podnikatelských činností navazujících na historický odkaz regionu (průmysl, sport, cestovní ruch)
 • rozvoj služeb cestovního ruchu v návaznosti na atraktivitu mikroregionu
 • aplikace nástrojů přímé aktivní politiky zaměstnanosti (např. VPP)
 • úpadek tradičních průmyslových odvětví
 • ztráta konkurenceschopnosti regionu jako vyhledávané turistické destinace

Příležitosti                                                                                               Ohrožení

 

VYBAVENOST

Silné stránky                                                                                      Slabé stránky

 • k dispozici základní lékařská péče, včetně urgentní
 • dobře dostupné základní a předškolní vzdělávání v obcích regionu
 • dobrá dostupnost středního školství
 • dostatečná nabídka zájmových volnočasových aktivit dětí a žáků
 • existence základních sociálních služeb regionu
 • dostatečné kapacitní zázemí pro sportovní a kulturní aktivity (venkovní, vnitřní)
 • realizace množství místních kulturních a sportovních akcí
 • vybavenost základními komerčními službami
 • dobře dostupná vybavenost službami vyššího řádu v regionálních centrech
 • vybavenost bytů a domů komplexní technickou infrastrukturou
 • existence zanedbaných nemovitostí
 • kvalita sportovní, kulturní a volnočasové infrastruktury (zejména pro vnitřní aktivity)
 • existence neobydlených domů (nad rámec rekreačního využití)
 • neexistence regionálního sociálního systému

 

 • revitalizace stávajících chátrajících objektů
 • doplnění dalších sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj obyvatel
 • rozšíření nabídky inovativních volnočasových aktivit
 • revitalizace, doplnění a využít zázemí pro volnočasové aktivity jak pro obyvatele regionu, tak pro turisty
 • nepřipravenost systému sociální péče na nárůst obyvatel ve věku 75+
 • ekonomická neudržitelnost služeb komerční vybavenosti
 • neřešení stavu brownfields v území

Příležitosti                                                                                               Ohrožení

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A MANAGEMENT ÚZEMÍ

Silné stránky                                                                                      Slabé stránky

 • zodpovědné rozpočtové hospodaření obcí bez zadlužení
 • rozsah zajišťování veřejných služeb
 • dostupnost služeb státní správy
 • existence a fungování Centra společných služeb jako jednotícího regionálního prvku
 • společné mikroregionální projekty
 • nepřehledný systém webových stránek obcí
 • chybějící nebo nedostatečné informace na webu obcí
 • informační neprovázanost regionu
 • rozvoj spolupráce obcí a dalších aktérů regionálního rozvoje v území
 • nekooperace v území, neprovázanost municipálních aktivit s regionálním přesahem

Příležitosti                                                                                               Ohrožení

 
 
 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode